Birthday 2013

วันเกิดปีนี้ ตรงกับ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่ระลึกถึงวัน “ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน” ของ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส คือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ขอให้ชีวิตต่อจากนี้ เรียบง่าย ขาวสะอาด เหมือน Vespa ของผมคันนี้ . . .

v74 vespa

No Response to "Birthday 2013"