วิถีแห่ง 'เซน' (Zendrive 2)

จุดมุ่งหมายของเซน คือการทำให้เราตระหนักว่าไม่มีตัวตน
ชีวิตนี้แสนสั้น เราย่อมไม่อาจที่จะใช้ชีวิตที่มีเวลาอยู่นี้ ไปในการขบคิดใคร่ครวญเรื่องทางอภิปรัชญา
อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพราะอภิปรัชญาไม่อาจนำไปสู่สัจจะอันยิ่งใหญ่ได้เลย

ชีวิตของเราจะสูญเปล่าไป หากเราหลีกหนีการใช้ชีวิตตามความจริง เมื่อไปอยู่ในโลกแห่งความคิดอันล้ำลึกแล้ว
เราก็จะเป็นเพียงวิญญาณพเนจร หากยังวุ่นวายอยู่ด้วยความคิดว่ามีหรือไม่มี ชีวิตก็จะสูญเปล่าไปเสีย

v74 : มีตัวตน คือ ไม่มีตัวตน,
ชีวิตนี้แสนสั้น ก่อนที่ร่างกายและโสตประสาทจะดับสูญ เราอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่า จงใช้มันสัมผัส ดีด กรีด และ สดับฟัง
เสียงที่นุ่มนวลจาก Zen
------------------------------------------
ให้ดูทุกข์ และความไม่มีทุกข์ ที่มีอยู่ในใจ จึงจะเข้าถึงธรรมที่ปราศจากทุกข์ได้
ปาฏิหาริย์ที่แท้ อยู่ในชีวิตประจำวันธรรมดาๆ นี่เอง ให้กิจวัตรประจำวันดำเนินไปตามครรลองของมันอย่างเป็นธรรมชาติ
ชีวิตคุณมีอยู่เพียงขณะเดียว อดีตก็ละไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
คนเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ก็แต่ในขณะปัจจุบันเท่านั้น

เดี๋ยวนี้ คือสิ่งที่เรา เป็น มันไม่สามารถจะเป็น เป้าหมาย หรือ ภาวะ ที่เราจะต้อง มุ่ง ไปให้ถึง
เดี๋ยวนี้ คือการกระทำ หรือ ความเคลื่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่ในขณะนี้ ก่อนที่ ความคิด จะปิดบังมันไว้เสีย

v74: ให้ดูทุกข์ และความไม่มีทุกข์ ที่มีอยู่ในใจ จึงจะเข้าถึงธรรมที่ปราศจากทุกข์ได้
ไม่มี Zen เราเกิดทุกข์ เมื่อเข้าใจที่มาของทุกข์ พลันทางออกแห่งทุกข์ส่องสว่าง
ซื้อมัน เดี๋ยวนี้ !
------------------------------------------
ทุกๆ ครั้งที่มีการเตือนตนเองให้ถ่อมตน อัตตาของตนก็จะขยายทั้งแง่ขอบเขตและกำลัง
ความถ่อมตนที่แท้จะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้นึกถึงความถ่อมตน
วิปัสสนานั้นไม่ใช่การให้ความสำคัญแก่ตนเอง หรือการปฏิเสธละทิ้งตนเอง

มันจะมีประโยชน์อะไร ที่จะมานั่งอภิปรายกันว่า ต้นหญ้าและต้นไม้ตรัสรู้ได้อย่างไร
ปัญหามันอยู่ที่ว่า ตัวท่านเองนั่นแหละ จะสามารถบรรลุถึงการตรัสรู้ได้อย่างไร

v74: เตือนตัวเองให้ลด Volume ลง
ปรับ Gain และ Voice ขึ้น สอดประสานกับ Tone
มันจะมีประโยชน์อะไร ที่จะมานั่งอภิปรายกันทางตัวหนังสือว่า Zendrive2 นั้นเป็นอย่างไร
ตัวท่านเองนั่นแหละ จะสามารถบรรลุถึงการตรัสรู้ได้ ด้วยการสัมผัสมันด้วยโสตประสาท
(สัมผัส ดีด กรีด และ สดับฟัง) ของท่านเอง
------------------------------------------
ยึดมั่นคราใดเป็นทุกข์ครานั้น การปฏิบัติทุกอย่างต้องมาลงที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่น
สิ่งใดหรือเรื่องใดที่ปฏิบัติแล้ว ยิ่งทำให้เกิดยึดมั่นถือมั่นมากยิ่งขึ้น ถือว่าผิดแล้ว

การตรัสรู้ธรรมหรือไม่ หาได้อยู่ที่การปฏิบัติเข้มงวด หรือเคร่งครัดเป็นเวลานานไม่
แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ต่างหาก
ระหว่าง รู้ กับ ทำ นั้นช่างห่างไกลกันเสียเหลือเกิน

v74: Zendrive2 ไม่ใช่ Overdrive ที่ดีที่สุด เพราะ 'ที่สุด' นั้นไม่มีอยู่จริง
เราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น สิ่งใด,เรื่องใดหรือ overdrive ใดที่ปฏิบัติแล้ว มีแล้ว ก็สามารถมีได้ต่อไปได้อีก ไม่จบ ไม่สิ้น
ไม่มีใครรู้จริงหรือตัดสินสิ่งใดดีหรือไม่ดีได้ จะมีเพียงแค่สิ่งนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่เท่านั้น
------------------------------------------
อะไรเกิดขึ้นที่จิตก็ให้รู้ไป ไม่ต้องไปแบ่งแยกให้ค่าว่า อันนี้ถูก อันนี้ผิด ถ้าหลุดพ้นจากการให้ค่าพวกนี้ได้ ก็จะเข้าใจจิต
สิ่งที่ตาเธอเห็นอยู่นั่นแหละคือความจริง (ปรมัตถ์) ธรรมทั้งปวงก็คือปรมัตถ์ เธอจะต้องหาอะไรอีกเล่า

เหตุแห่งความทุกข์ และความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในชีวิต ล้วนเกิดจากจิตที่เต็มไปด้วยอัตตา
ล่องลอยไปตามกระแส ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงปล่อยให้จิตใจเป็นอิสระอยู่ ด้วยความเป็นกลาง
ด้วยการรับรู้สิ่งที่กระทำอยู่นั้น นี่เป็นสิ่งสูงสุด

v74 : เมื่อปล่อยจิตใจเป็นอิสระ ไปตามทิศทางของ Zen
เรารับรู้ว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้น เดินไปตามกระแส 9VDC อย่างเรียบง่าย ไม่แปลกแยก
พลันเหตุแห่งความทุกข์ และความเศร้าหมองกังวล สลายไป เพราะจ่ายไฟด้วยอะไรก็ง่ายดาย
-------------------------------------------
การเปิดใจรับผัสสะและความคิดอย่างเต็มที่ ด้วยดวงจิตที่ตระหนักรู้ เป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติเดิมแท้
ความสงบในความเงียบหาใช่ความสงบที่แท้จริงไม่ เมื่อท่านสามารถทำใจให้สงบได้
ท่ามกลางกิจกรรมต่างๆ นั่นจึงเป็นสภาวะสงบที่แท้จริงของธรรมชาติ
เฉกเช่นเดียวกับความสุขจากความสะดวกสบาย ย่อมไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง
หากแต่เมื่อท่านสามารถมีความสุข ท่ามกลางความยากลำบาก
นั่นแหละคือท่านได้เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของจิตแล้ว

v74 : เป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติเดิมแท้
เข้า = ออก
In = Out
It's . . . True by Pass
--------------------------------------------
ความจริงสูงสุดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงได้ด้วยคำพูด "ผู้พูดไม่รู้ ผู้รู้ไม่พูด"
เมื่อคำพูดและความคิดปรุงแต่งหยุดลง ธรรมชาติดังเดิมก็พลันปรากฎ

v74 : "ผู้พูดอาจไม่ได้ใช้ ผู้ใช้อาจไม่ได้พูด"
เมื่อคำพูดของ v74 จบลง ธรรมชาติของ Zendrive2 พลันปรากฎ จากการละแป้นพิมพ์ มุ่งสู่ตู้สี่เหลี่ยมริมกำแพงห้อง
เสียงที่นุ่มนวลถูกส่งผ่านตามสายสัญญาณ เปล่งออกด้วยลำโพง ดอก 12" เข้าสู่โสตปราสาท
---------------------------------------------
"ฉันไปด้วยมือที่ว่างเปล่า และดูนั่น มีจอบอยู่ในมือของฉัน ฉันเดินไป
แต่กระนั้นฉันก็กำลังขี่ไปบนหลังของวัวตัวหนึ่ง เมื่อฉันข้ามสะพาน โอ น้ำไม่ได้ไหล สะพานต่างหากที่ไหล"

v74 : เราเกิดมากับมือที่ว่างเปล่า และดูนี่ มี Zendrive อยู่ในมือของเรา เราเหยียบมัน
แต่กระนั้น เราก็กำลังเหยียบก้อนอื่นๆด้วย เมื่อกรีดสายทั้งหก โอ Zendrive2 ไม่ได้นุ่ม เสียงจากหลอดภายในต่างหากที่นุ่ม
การปฎิเสธความจริงของสรรพสิ่ง เป็นการพลาดไปจากความจริงนั้น
----------------------------------------------
หนทางอันยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบากอะไร สำหรับบุคคลผู้ไม่มีความรู้สึกเปรียบเทียบ
ถ้าเธอปราถนาจะเห็นความจริง จงอย่ายึดถือความเห็นที่คล้อยตามหรือขัดแย้ง
เมื่อเธอพยายามหยุดการกระทำ เพื่อจะได้ถึงความหยุดนิ่ง ความพยายามของเธอนั่นแหละ ที่ทำให้เธอเต็มไปด้วยการกระทำ
การปฎิเสธความจริงของสรรพสิ่ง เป็นการพลาดไปจากความจริงนั้น การยืนยันถึงความว่างของสรรพสิ่ง
ก็เป็นการพลาดไปจากความจริงนั้น

v74 : ไม่ยึดถือ ไม่เปรียบเทียบ ไม่คล้อยตามความเห็นหรือขัดแย้ง จนกว่าจะได้ลองด้วยตัวเอง
ไม่พยายามหยุดการกระทำ เพื่อจะได้ถึงความหยุดนิ่ง
ไม่พยายามจำศีล(แบบใครบางคน) เพื่อจะได้หยุดนิ่ง
เพราะธรรมชาติของตัวเรา(กระเป๋าสตางค์) จะหยุดตัวเราเองให้นิ่ง(ก่อนที่ไม่มีอะไรจะลงท้อง)
การปฎิเสธวิถีของ "2" เป็นการพลาดไปจากความจริงจากหลอดในนั้น
----------------------------------------------
การเดินตามแบบแผนและติดในกฎเกณฑ์ เป็นการผูกมัดตัวเองโดยไม่ต้องมีเชือก
การกระทำเพียงแค่รวมจิตเป็นหนึ่ง บังคับมันให้สงบลง เป็นลัทธินิยมความนิ่งเฉยและเป็นเซนที่ผิด
การยึดถือความคิดของตนเอง และลืมโลกที่ปรากฎอยู่ตามสภาพของมัน เป็นการตกลงไปสู่หลุมที่ลึก
ความรู้สึกยึดมั่นที่ว่าตนจะต้องรู้ทุกอย่าง และไม่ยอมให้สิ่งใดมาหลอกลวง เป็นการตกลงไปสู่หลุมที่ลึก
ความรู้สึกยึดมั่นที่ว่าตนต้องรู้ทุกอย่าง และไม่ยอมให้สิ่งใดมาหลอกลวง เป็นการใส่โซ่ตรวนให้กับตัวเอง

v74 : การเดินตามแบบแผน เป็นการผูกมัดตัวเอง สำหรับ pedal effects
การรวมจิตเป็นหนึ่งและบังคับมันให้สงบ สยบความอยาก เป็น Zen ที่ผิด

จงปลดปล่อยมันให้มีอิสระ เปิดรับ Zen (drive2) เข้าสู่ตน
กายสัมผัสจะเบา เนื่องจากเงินในกระเป๋าจะโบยบิน
ไม่ยึดมั่น ไม่ยอมให้สิ่งใดมาหลอกลวง ไม่คิดว่าตนเองรู้ทุกอย่าง ไม่ผูกมัดตัวเองกับก้อนใดก้อนหนึ่ง ตลอดไป
----------------------------------------------
"อย่ายึดเอาข้อสรุปใดเป็นคำตอบ"
"หากไม่ดูจิตก็จะไม่เห็นจิต จะไม่รู้จักตัวเอง"
"ในเซนไม่มีหญิงไม่มีชาย มีแต่ธรรมชาติล้วนๆ"
"คนที่รอบรู้ที่สุด จะบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลย" ความรู้ที่แท้คือเมื่อรู้ก็รู้ว่ารู้ เมื่อไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้ นี่แหละคือความรู้ที่แท้

v74 : อย่ายึดเอาคำพูดใดของ v74 เป็นคำตอบ
มองให้เห็นจิตใจตนเอง จะรู้จักความปรารถนาของตนเอง
ใน Zen ไม่มีหญิง ไม่มีชาย มีแต่หลอดล้วนๆ

รู้ หรือ ไม่รู้
มี หรือ ไม่มี
ใช่ หรือ ไม่ใช่
ตัวเราเท่านั้นที่จักตอบ อย่าพลัดหลงไปในกระแสของผู้อื่น

รอบรู้ที่สุดนั้นไม่มี รู้ที่แท้คือรู้ว่าไม่รู้
เพราะยังมีสิ่งที่ไม่รู้ รอให้รู้ อีกมากมาย

ขอต้อนรับสู่ วิถีแห่ง Zen
Zendrive2Zendrive2Zendrive2Zendrive2

5 Response to "วิถีแห่ง 'เซน' (Zendrive 2)"

gravatar
จุ๊บ Says:

อิอิ ผ่านมาอ่านหลายรอบแล้วค่ะ แต่พอเป็นเรื่องเครื่องดนตรีทีไร ก็ไม่รู้จะเม้นต์อะไร เพราะไม่ค่อยมีความรู้ =d

แต่ตอนนี้ ..

รู้ หรือ ไม่รู้
มี หรือ ไม่มี
ใช่ หรือ ไม่ใช่
ตัวเราเท่านั้นที่จักตอบ อย่าพลัดหลงไปในกระแสของผู้อื่น

โดนกับสภาวะการณ์ของแจงตอนนี้ที่สุด แหะๆๆๆ (พอดีตอนนี้มีเรื่องต้องตอบตัวเองให้ได้อยู่เรื่องนึง) =)

gravatar
v74 Says:

อ้า . . . นี่ แจง เข้าถึง Zen แล้วสิเนี่ย

ฮา . . .

gravatar
Anonymous Says:

เซนไม่มี

gravatar
irish rover Says:

รู้ที่แท้ คือ รู้...ว่าไม่รู้
สุดยอด ยอดสุดๆ ใช่เลยค่า

gravatar
irish rover Says:

รู้ว่าไม่รู้ และ รู้ว่ารู้